هیئت مدیره

مجمع عمومی تعاونی زنبورداران شیراز در تاریخ ………..تشکیل و افراد ذیل بعنوان هیئت مدیره شرکت تعاونی انتخاب گردیدند.

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

بازرسین شرکت عبارتند از

۱-

۲

همچنین آقای …. بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای…. نیز بعنوان مدیر عامل انتخاب گردیده اند